Przeglądy techniczne

Każdy obiekt budowlany wymaga okresowych przeglądów technicznych w trakcie jego eksploatacji. Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych, hal przemysłowych i magazynowych.

Wykonanie zaleceń z takich kompleksowych przeglądów, wykonywanych regularnie, wraz z prawidłową konserwacją wbudowanych elementów służy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników, jego trwałości, oraz utrzymaniu w prawidłowej jakości technicznej.

Z wykonanych przeglądów sporządzane są protokoły z opisem, oraz dokumentacją fotograficzną. Wyszczególniane są w nich nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

Przygotowany protokół z przeglądu technicznego budynku zawiera:

  • skrócony opis techniczny obiektu (dane gabarytowe, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, wykaz podstawowych instalacji i urządzeń),
  • wykaz wad, usterek i nieprawidłowości powstałych w okresie użytkowania obiektu oraz rozmiar uszkodzenia lub zużycia elementów,
  • określenie stanu technicznego kontrolowanych elementów,
  • zalecenia pokontrolne dotyczące utrzymania obiektu budowlanego w stanie niepogorszonym wraz ze stopniem pilności wykonania tych zaleceń,
  • stan realizacji zaleceń z poprzednich kontroli,
  • dokumentację fotograficzną wad, usterek i nieprawidłowości,
  • dokumenty kwalifikujące do wykonywania kontroli budowlanych