Nadzór inwestorski

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie, odbierając prace, potwierdzając ich dobrą jakość, oraz pilnując wydawanych na realizację środków finansowych.

Najczęściej pełnimy funkcję Inspektora Nadzoru w sytuacjach gdy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót, i Inwestor  i nie ma gwarancji pełnej jakości robót wykonywanych robót i potrzebuje wsparcia osoby niezależnej od wykonawcy.

Skorzystanie z nadzoru inwestorskiego wiążę się z dodatkowymi kosztami dla inwestora, jednak w zamian za to ogranicza ryzyko nienależycie zorganizowanego procesu budowlanego, ponadto minimalizuje nakłady finansowe na wykonanie poprawek źle wykonanych prac przez Wykonawcę.

Świadczona przez naszą firmę usługa Inspektora Nadzoru zapewnia wiele korzyści dla inwestora:

  • reprezentujemy interesy Inwestora przy realizacji inwestycji
  • bierzemy na siebie odpowiedzialność za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą prawo budowlane;
  • doradzamy podczas całego procesu realizacji budowy
  • zgodnie z ustawą mamy uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy;
  • sprawdzamy, potwierdzamy jakość wykonywanych prac podczas procesu budowlanego, poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy;
  • kontrolujemy koszty budowy, dzięki czemu Inwestor zostanie uchroniony przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji;
  • skontrolujemy jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.

Cennik jednorazowych wizyt Inspektora Nadzoru lub wizyta związana z doradztwem technicznym wynosi orientacyjnie 250÷300 zł w zależności od rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz lokalizacji.